PLA FORMATIU 2023

Per intentar pal·liar la manca de coneixements en l’ús de la força animal per col·laborar en la producció d’aliments i serveis, l’ACTA ha creat la primera Escola de Tracció Animal Moderna de Catalunya, per a fer la primera edició el 2023, seguint el model educatiu de l’Escola de Pastors de Catalunya (https://escoladepastorsdecatalunya.cat/).

PLA GENERAL DELS CURSOS


La proposta didàctica ha de combinar necessàriament les sessions teòriques amb
les activitats pràctiques de maneig dels cavalls.

Es preveu un curs de continguts generals sobre els animals de treball de 52 hores i 24
hores de pràctiques de maneig, denominat ‘Bàsic i de maneig’ (B). Els continguts generals seran teòrics i pràctics en grup de
12 persones.

Les 24 hores pràctiques de maneig es faran en parelles o trios, a les quatre explotacions
col·laboradores de manera rotatòria, per tal que es pugui treballar amb diferents
animals i professors.


I uns cursos específics de 30 hores per a les diferents modalitats: Vinya (V), Forestal (F), Horta (H) i un curs específic de 20 hores per
al Transport (T). Aquest cursos d’especialitat no es podran cursar sense haver superat prèviament el curs Bàsic.

Òptimament, les persones que hagin cursat el Mòdul Bàsic i de Maneig haurien de fer, com a mínim, un dels cursos específics per arribar a tenir la destresa suficient per iniciar la seva carrera professional de manera autònoma. Entenem, però, que en algunes explotacions pot ser útil disposar de coneixements de diversos camps. És freqüent, per exemple, que a la vinya o a l’horta s’hagi de fer transport d’eines, materials o productes acabats. Però està clar que no totes les explotacions disposen de bosc per especialitzar-se en el maneig forestal, que també requerirà del transport.

Com que els arreus i les eines es poden millorar molt per adaptar-les a les feines de cada finca, proposem un darrer mòdul, que denominem Innovació (I) que correspondria a les feines d’enginyeria, anàlisi i millora del rendiment específics de cada situació. Els participants podran aprendre a reparar, i si es pot millorar, les seves eines o les que puguin trobar al mercat. No es descarta la possibilitat de reciclar eines antigues que es poden actualitzar amb algunes millores amb l’enfocament de la tracció animal moderna. Aquest mòdul serà transversal i inclós en cada mòdul específic.